NaSkróty.pl

Chemia - egzaminy


Podstawy chemii nieorganicznej

Przeglądaj jako pdf 111
 1. Zgodnie z teorią Lewisa kwasem jest substancja
  1. Powodująca wzrost stężenia H3O+
  2. Będąca akceptorem jonów H+
  3. Będąca donorem jonów H+ i tworząca sprzężoną zasadę z akceptorem jonów
  4. Będąca akceptorem pary elektronowej
 2. W roztworze CaCl2 o stężeniu 0.25 mol/dm3 siła jonowa jest równa
  1. 0,25
  2. 0,5
  3. 0,75
  4. 1,25
 3. Jaka masa srebra wydzieli się na katodzie podczas elektrolizy roztworu AgNO3 w czasie 3 min. przy natężeniu prądu 1,5A?
  1. 0,3
  2. 0,15
  3. 0,0028
  4. 0,0050g
 4. Cząteczka BF3 jest cząsteczką o budowie płaskiej, w której atomy fluoru znajdują się w narożach trójkąta równobocznego. Wszystkie elementy symetrii tej cząsteczki to:
  1. 2 osie C3, 3 osie C2, 3 płaszczyzny σI i 1 płasczyzna σn
  2. 3 osie C3, 3 płaszczyzny σI i 1 płasczyzna σn i środek symetrii
  3. oś C3, 3 osie C2, 3 płaszczyzny σI i 1 płasczyzna σn
  4. oś C3, 3 osie C2, 1 płaszczyzny σI i 3 płasczyzna σn
 5. Komórka heksagonalna ma następujące parmetry:
  1. a = b ≠ c, α = β = γ = 90°
  2. a = b ≠ c, α = β = 90°, γ = 120°
  3. a ≠ b ≠ c, α = γ, β ≠ 90°
  4. a ≠ b ≠ c, α ≠ β, β ≠ γ ≠ 90°
 6. Luki oktaedryczne zajmują następujące pozycje w komórce elementarnej sieci typu A?
  1. ¼ i ¾ przekątnej każdej ściany
  2. środek komórki środek wszystkich krawędzi
  3. tylko środki wszystkich krawędzi
  4. ¼ i ¾ przekątnych komórki
 7. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących półprzewodników typu n jest prawdziwe?
  1. Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 15 to nadmiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe, które znajduje się tuż poniżej pasma przewodnictwa.
  2. Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 13 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe, które znajduje się tuż poniżej pasma przewodnictwa.
  3. Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 15 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo akceptorowe, które znajduje się tuż powyżej pasma podstawowego.
  4. Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 13 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo akceptorowe, które znajduje się tuż powyżej pasma podstawowego.
 8. Heksacyjanożelazian(II) potasu to:
  1. K2[Fe(CN)6]
  2. K2[Fe(SCN)6]
  3. Fe(CN)63KCN
  4. K4[Fe(CN)6]
 9. Jaki będzie rozkład pięciu elektronów d w oktaedrycznym kompleksie [FeF?]2- pomiędzy poziomy energetyczne (t2g - niższy i eg wyższy), jeżeli różnica ich energii Δ jest mniejsza od energii spinów?
  1. (t2g)5(eg)0
  2. (t2g)3(eg)2
  3. (t2g)4(eg)1
  4. (t2g)2(eg)3
 10. Destylację otrzymanego metalu wykorzystuje sie w procesie pirometalurgicznego otrzymywania:
  1. wolframu
  2. miedzi
  3. cynku
  4. chromu
 11. Kontrakcja lantanowców polega na:
  1. zmniejszeniu się promieni jonowych lantanowców wraz ze wzrostem ich liczby atomowej stopniowej zmianie barwy czerwonej do niebieskiej obserwowanej dla coraz cięższych związków
  2. stopniowym wzroście momentów magnetycznych trójdodatnich jonów lantanowców
  3. zmiejszenie się gęstości czystych metali wraz ze wzrostem ich liczby atomowej
 12. Na podstawie przynależnosci antymonu, stronu i jodu do odpowiednich grup układu okresowego można zaproponować następujące wzory tlenków tych pierwiastków na najwyższych stopniach utleniania:
  1. M2O7, MO2 i M2O
  2. M2O5, MO i M2O7
  3. MO3, MO i MO2
  4. MO3, MO2 i M2O5
 13. W reakcji roztwarzania złota w cyjanku sodu występuje następująca liczba cząsteczek cyjanku sodu: Au + NaCN + O2 + H2O = Na[Au(CN)2] + NaOH
  1. 4
  2. 8
  3. 16
  4. 2
 14. Reguła 18 w odniesieniu do karbonylków metali przejsciowych mówi że:
  1. liczba elektronów walencyjnych atomu centralnego i liczba elektronów dostarczonych przez ligandy CO na utworzone wiązania w kompleksie wynosi 18
  2. liczba wszystkich elektronów atomu centralnego i liczba elektronów dostarczonych przez ligandy CO na utworzenie wiązań w kompleksie wynosi 18
  3. liczba wszystkich elektronów atomu centralnego i liczba wszystkich ligandów CO równa się wielokrotności liczby 18
  4. liczba elektronów walencyjnych atomu centralnego i liczba elektronów ligandów CO równa się wielokrotności liczby 18
 15. W roztworze wodnym w stanie równowagi stężenie jonów [CdI4] = 2,5M, stężenie wolnych jonów Cd2+ jest 100 razy mniejsze a stężenie jonów jodkowych wynosi 0,10M. Wyliczona na podstawie danych skumulowana stała trwałości β4 wynosi:
  1. 1000
  2. 1,0·106
  3. 1,0·10-6
  4. 0,0010
555
 1. Zgodnie z teorią Lewisa zasadą jest substancja:
  1. Powodująca wzrost stężenia H3O+
  2. Będąca akceptorem jonów H+
  3. Będąca donorem jonów H+ i tworząca sprzężoną zasadę z akceptorem jonów
  4. Będąca akceptorem pary elektronowej
 2. W roztworze (NH4)2SO4 stężeniu 0.50 mol/dm3 siła jonowa jest równa:
  1. 1,25
  2. 1
  3. 0,75
  4. 1,5
 3. Ile gramów miedzi wydzieli się na katodzie podczas elektrolizy roztworu Cu(NO3)2 w czasie 5 min. przy natężeniu prądu 2,5A?
  1. 0,49
  2. 0,25
  3. 0,0082
  4. 0,0041g
 4. W cząsteczce H2C=CH2 wszystkie atomy leża w jednej płaszczyźnie. Wszystkie elementy symetrii cząsteczki to:
  1. 2 osie C2, 2 płasczyzny σV i 1 płaszczyzna σn
  2. os C2 i płaszczyzna σn
  3. 3 osie C2, 3 płaszczyzny symetrii i środek symetrii
  4. 2 płasczyzny symetrii i środek symetrii
 5. Komórka tetragonalna ma następujące parametry:
  1. a = b ≠ c, α = β = γ = 90°
  2. a ≠ b ≠ c, α = γ, β ≠ 90°
  3. a = b ≠ c, α = β = 90°, γ = 120°
  4. a ≠ b ≠ c, α ≠ β, β ≠ γ ≠ 90°
 6. Liczba atomów i liczba koordynacyjna w komórce elementarnej sieci typu A wynoszą
  1. 14 i 8
  2. 4 i 8
  3. 4 i 12
  4. 7 i 12
 7. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących półprzewodników typu p jest prawdziwe:
  1. Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 13 to tuż powyżej pasma podstawowego pojawi się puste pasmo zwane akceptorowym
  2. Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 13 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe, które znajduje się tuż poniżej pasma przewodnictwa
  3. Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 15 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo akceptorowe, które znajduje się tuż powyżej pasma podstawowego
  4. Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 15 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe, które znajduje się tuż poniżej pasma przewodnictwa
 8. Heksacyjanokobaltan III heksacyjanochromu III to:
  1. Cr[Co(CN)6(NH3)6]
  2. Co[Cr(CN)6(NH3)6]
  3. [Cr(NH3)6][Co(CN)6]
  4. [Co(NH3)6] [Cr(CN)6]
 9. Jaki będzie rozkład siedmu elektronów d w oktaedrycznym kompleksie Co(CN)64- pomiędzy poziomy energetyczne (t2g- niższy i eg wyższy). Jeżeli różnica ich energii Δ jest mniejsza od energii spinów?
  1. (t2g)4(eg)2
  2. (t2g)5(eg)2
  3. (t2g)6(eg)1
  4. (t2g)3(eg)4
 10. Usuwanie nadmiaru węgla stosuje się w procesie pirometalurgicznego otrzymywania:
  1. żelaza
  2. cynku
  3. miedzi
  4. chromu
 11. Kontrakcja lantanowców polega na:
  1. zależności stopnia utleniania lantanowców od ich liczby atomowej
  2. zmniejszeniu się promieni jonowych lantanowców wraz ze wzrostem ich liczby atomowe
  3. stopniowym wzroście momentów magnetycznych trójdodatnich jonów lantanowców
  4. zwiększeniu się promieni atomowych i jonowych lantanowców ze wzreostem liczby atomowej
 12. Na podstawie przynależnosci galu, stronu i selenu do odpowiednich grup układu okresowego można zaproponować następujące wzory tlenków tych pierwiastków na najwyższych stopniach utleniania:
 13. M2O3, MO i MO3
 14. MO2, MO i M2O7
 15. MO3, MO i MO2
 16. MO3, MO2 i M2O5
 17. W reakcji roztwarzania bizmutu w stężonym kwasie siarkowym występuje następująca liczba jonów wodorowych:
  1. 24
  2. 12
  3. 4
  4. 2
 18. Reguła 18 w odniesieniu do karbonylków:
  1. jest spełniona dla wszystkich istniejących karbonylków
  2. nie jest spełniona dla karbonylków wielordzeniowych
  3. nie jest spełniona dla Cr(CO)6
  4. nie jest spełniona dla V(CO)6
 19. W roztworze wodnym w stanie równowagi stężenie jonów Fe(CN)63- = 2,1M, stężenie wolnych jonów Fe3+ - 0.030 M mniejsze, a stężenie jonów cyjanowych wynosi 0,20M. Wyliczona na podstawie danych skumulowana stała trwałości β6 wynosi:
  1. 35
  2. 2,2 ·105
  3. 1,1 ·106
  4. 1,1·10-6
777
 1. Cząsteczka N2O5 jest cząsteczką o budowie płaskiej. Elementy symetrii cząsteczki to:
  1. 2 osie C2, 2 płasczyzny σV i 1 płaszczyzna σn
  2. 3 osie C2, 3 płaszczyzny symetrii i środek symetrii
  3. oś C2 i płaszczyzna σn
  4. 2 płasczyzny symetrii i środek...symetrii
 2. Zgodnie z teorią Lewisa kwasem jest substancja
  1. Powodująca wzrost stężenia H3O+
  2. Będąca akceptorem jonów H+
  3. Będąca donorem jonów H+ i tworząca sprzężoną zasadę z akceptorem jonów
  4. Będąca akceptorem pary elektronowej
 3. W roztworze Ce(SO4) stężeniu 0.10 mol/dm3 siła jonowa jest równa:
 4. 0,6
 5. 1,5
 6. 0,75
 7. 3,0
 8. 4. Komórka cośtamedryczna ma następujące parametry:
  1. a = b ≠ c, α = β = γ = 90°
  2. a = b ≠ c, α = β = 90o, γ = 120°
  3. a ≠ b ≠ c, α = γ, β ≠ 90°
  4. a ≠ b ≠ c, α ≠ β, β ≠ γ ≠ 90°
 9. Luki oktaedryczne zajmują następujące pozycje w komórce elementarnej sieci typu A?
  1. ¼ i ¾ przekątnej każdej ściany
  2. środek komórki środek wszystkich krawędzi
  3. tylko środki wszystkich krawędzi
  4. ¼ i ¾ przekątnych komórki
 10. Chlorek pentaminachlorokobaltu(III) to:
  1. [CoCl(NH5)]Cl
  2. [Co(NH3)Cl]Cl5
  3. [CoCl(NH3)]Cl
  4. [CoCl(NH3)]Cl5
 11. Jaki będzie rozkład sześciu elektronów d w oktaedrycznym kompleksie Fe(H2O)2+ pomiędzy poziomy energetyczne (t2g- niższy i eg wyższy). Jeżeli różnica ich energii Δ jest mniejsza od energii spinów?
  1. (t2g)4(eg)2
  2. (t2g)5(eg)2
  3. (t2g)6(eg)1
  4. (t2g)3(eg)4
  Złom metalu wykorzystuje się w procesie pirometalurgicznego otrzymywania:
  1. wolframu
  2. miedzi
  3. cynku
  4. żelaza
 12. W reakcji roztwarzania cynku występuje następująca liczba cząsteczek wody:
  1. 4
  2. 8
  3. 6
  4. 2
 13. Kontrakcja lantanowców polega na:
  1. zmniejszeniu się promieni jonowych lantanowców wraz ze wzrostem ich liczby atomowej
  2. stopniowej zmianie barwy czerwonej do niebieskiej obserwowanej dla coraz cięższych związków
  3. stopniowym wzroście momentów magnetycznych trójdodatnich jonów lantanowców
  4. zmiejszenie się gęstości czystych metali waz ze wzrostem ich liczby atomowej
 14. Na podstawie przynależnosci nabidu,glinu i jodu do odpowiednich grup układu okresowego można zaproponować następujące wzory tlenków tych pierwiastków na najwyższych stopniach utleniania:
  1. M2O7, MO2 i M2O5
  2. M2O5, MO i M2O7
  3. MO3, MO i MO2
  4. M2O, M2O3 i M2O5
 15. Reguła 18 w odniesieniu do karbonylków metali przejściowych mówi, że:
  1. liczba elektronów walencyjnych atomu centralnego i liczba elektronów dostarczonych przez ligandy CO na utworzone wiązania w kompleksie wynosi 18
  2. liczba wszystkich elektronów atomu centralnego i liczba elektronów dostarczonych przez ligandy CO na utworzenie wiązań w kompleksie wynosi 18
  3. liczba wszystkich elektronów atomu centralnego i liczba wszystkich ligandów CO równa się wielokrotności liczby 18
  4. liczba elektronów walencyjnych atomu centralnego i liczba elektronów ligandów CO równa się wielokrotności liczby 18
 16. W roztworze wodnym w stanie równowagi stężenie jonów Ni(NH2)= 2,0M, stężenie wolnych jonów Ni2+ jest 1000 razy mniejsze, a stężenie jonów jodkowych wynosi 0,10 M. Wyliczona na podstawie danych skumulowana stała trwałości β4 wynosi:
  1. 1000
  2. 0,0010
  3. 1,1·106
  4. 1,1·10-6
 17. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących półprzewodników typu n jest prawdziwe:
  1. Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 13 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo ackeptorowe, które znajduje się tuż poniżej pasma podstawowego.
  2. Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 13 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe, które znajduje się tuż poniżej pasma przewodnictwa.
  3. Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 15 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo akceptorowe, które znajduje się tuż poniżej pasma podstawowego.
  4. Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 15 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe, które znajduje się tuż poniżej pasma przewodnictwa
 18. Przez ile minut trzeba przepuszczac prąd o natężeniu 3A przez roztwór CoSO4, aby na katodzie wydzieliło się 5 gram metalu?
  1. 16380
  2. 91
  3. 45,5
  4. 9,1

Podstawy chemii analitycznej - Pohl

Przeglądaj jako pdf
 1. Próbka ogólna jest to część partii materiału Sprawdź
  • złożona ze wszytkich próbek pierwotnych
  • przygotowana przez zmniejszenie próbki pierwotnej
  • wyselekcjonowana z próbki do badań
 2. Próbka analityczna jest: Sprawdź
  • w całości przeznaczona do jednego oznaczenia
  • pobierana ze średniej próbki laboratoryjnej
  • pobierana z próbki do badań
 3. Składniki śladowe, to takie której występują w próbce poniżej Sprawdź
  • 0.01%
  • 0.01g
  • 0.1%
 4. W makroanalizie pobiera się próbki do badań o masie: Sprawdź
  • >1g
  • >0.1g
  • >10g
 5. W emisyjnych metodach spektroskopowych mierzoną wielkością jest promieniowanie Sprawdź
  • emitowane przez oznaczone składniki
  • absorbowane przez oznaczone składniki
  • odbite przez oznaczone składniki
 6. Specyficzność metody jest to możliwość jej zastosowania w określonych warunkach do wykrywania lub oznaczania: Sprawdź
  • tylko od jednego konkretnego składnika
  • kilku róznych składników
  • kilku składników o podobnych właściwościach
 7. Dla 2 metod absorpcyjnych umożliwiających oznaczenie tego samego składnika w roztworach próbek (w mg/dm3) podane są równania funkcji analitycznych f1(C) 0.25xC+0.02 dla 0.01Sprawdź
  • czułość f1 jest większa od f2
  • zakres zastosowania f1 jest większy od f2
  • czułość f2 jest większa od f1
 8. W toku postępowania analitycznego oznaczono zawartość składnika w roztworze na poziomie 125mg/dm3 wiedząc, że prawdziwa zawartość tego składnika jest 122mg/dm3 błędy względny i bezwzględny wynoszą odpowiednio Sprawdź
  • 2,4% i 3.00 mg/dm3
  • -2.4% i 3mg/dm3
  • 2.4% i -3.0 mg/dm3
 9. Oznaczono składniki dwiema metodami, tj. m1 i m2. dla serii pomiarowej uzyskanej z zastosowania m1 bład bezwzględny wynosił -1.3 mg/dm3, a odchylenie standardowe 0.23mg/dm3, natomiast dla m2 odpowiednio 2.2mg/dm3 oraz 012mg/dm3. Prawdziwe jest stwierdzenie: Sprawdź
  • m1 jest bardziej dokłądna i precyzyjna niż m2
  • m1 jest mniej dokładne, ale bardziej precyzyjna od m2
  • m1 jest bardziej dokładna ale mniej precyzyjna niż m2
 10. Im stężenie oznaczanego składnika w probówce jest jest mniejsze, tym dokładność i precyzja oznaczania są: Sprawdź
  • pozostaja bez zmian
  • znacznie mniejsze
  • znacznie wieksze
 11. Liofilizację i dodatek biocytów do próbek stosuje się w celu Sprawdź
  • ich wysuszenia i spowolnienie reakcji chemicznych
  • spowolnienie procesówfizycznych i reakcji fotochemicznych
  • ich wysuszenia i spowolnienia reakcji biochemicznych
 12. W rozkładach na mokro systemach otwartych próbki o masach od 1 do 10g roztwarza się przy użyciu odczynników utleniających przez Sprawdź
  • ogrzewanie
  • ogrzewanie i wspomagania energia mikrofalową
  • ogrzewanie w bombie ciśnieniowej
 13. W wyniku reakcji roztwarzania stopu zawierającego Cu i Ni w stężonym roztworze HNO3 powstają Sprawdź
  • Cu2+, Ni2+, H2O, NO
  • CuO, Ni2+,H2O,NO
  • Cu2+, Ni2+, H2
 14. Próbkę zawierającą HgS można roztworzyć przy użyciu stężonych Sprawdź
  • HCl+HNO3
  • HNO3+H2SO4
  • HNO3
 15. Do stopienia próbki zawierającej glinokrzemiany i/lub krzemiany nadają się topiki Sprawdź
  • B2O3
  • Na2CO3
  • KOH
 16. W wyniku stopienia TiO z K2S2O7 powstały stop zawiera Sprawdź
  • Ti(SO3)2 i K2SO3
  • Ti(SO4)2 i K2SO4
  • TiS2 i K2S
 17. 1 ppb to Sprawdź
  • 1mg/g
  • 1ug/kg
  • 1 ng/kg
 18. Podział składnika A pomiędzy 2 niemieszające się ze sobą fazy f1 i f2 (składnik A zajmuję fb, składnik B (-) opisuje współczynnik podziału ka równy
  • Caf1/Cbf1
  • Caf2/Cbf2
  • Caf1/Cbf2
 19. W ekstrakcji do fazy stałej z użyciem krzemionki chemicznie związanej z grupami alkilowymi C18 sorbent i eluent są odpowiednio
  • polarny i nie polarny
  • niepolarny i polarny
  • oba niepolarne
 20. Za zatrzymywanie oznaczanych składników na złożach jonitów odpowiedzialne są oddziaływania Sprawdź
  • polarne
  • hydrofobowe
  • elektrostatyczne
 21. Miano to liczba gramów substancji w Sprawdź
  • 100ml roztworu miareczkującego
  • 1ml roztworu miareczkowanego
  • 1ml roztworu miareczkującego
 22. Błąd miareczkowania można wyrazić jako Sprawdź
  • Vpk-Vpr
  • Vpr-Vpk
  • (Vpr-Vpk)·100%/Vpr
 23. Jeżeli Vpr>Vpk to błąd miareczkowania jest Sprawdź
  • dodatni
  • ujemny
  • spowodowany błędem kropli
 24. Wskaźniki stosowane w alkacymetrii są Sprawdź
  • solami słabych kwasów organicznych
  • słabymi zasadami organicznymi
  • słabymi kwasami organicznymi
 25. Substancją stosowaną do nastawiania miana NaOH jest Sprawdź
  • H2C3O4
  • Na2B4O2
  • HCl
 26. W miareczkowaniach red-ox jako wskaźnika stosuje się Sprawdź
  • kwas difenyloaminosulfonowy
  • fenoloftaleina
  • oranż metylowy
 27. Mieszanina Zimmernanna-Reinhardta zawiera Sprawdź
  • MnSO4, H3PO4, H2SO4
  • KMnO4, H3PO4, H2SO4
  • FeSO4, H3PO4, H2SO4
 28. W oznaczeniu jonów Cl- metodą Mohra jako wskaźnika używa się Sprawdź
  • jonów CrO43-
  • jonów SCN
  • jonów Fe3+
 29. Jeżeli szybkość procesu agregacji jest ? od szybkości procesu rekrystalizacji to powstaje osad Sprawdź
  • drobnokrystaliczny
  • osad koloidowy
  • osad grubokrystaliczny
 1. Podaj po jednym przykładzie substancji tworzącej osady koloidalne i krystaliczne. Który z rodzajów osadu (i dlaczego) jest bardziej narażony na adsorpcję zanieczyszczeń?
 2. Wyjaśnij jednym zdaniem, dlaczego w trakcie analizy wagowej żelaza
  1. dodaje się roztwór stężonego HNO3
  2. osad Fe(OH)3 wytrąca się z gorącego roztworu
  3. odczynnikiem strącającym jest roztwór NH3·H2O, a nie np. NaOH
  4. osad Fe(OH)3 przemywa się lektrolitem, a nie wodą destylowaną
 3. Roztworzano próbkę meteorytu o masie 0,3746g, a z całego otrzymanego roztworu wytrącono Fe(OH)3, który następnie oczyszczono i wyprażono (900°C). Masa powstałego osadu wynosiła 0,1873g. Jaka jest zawartość procentowa Fe w analizowanej próbce meteorytu?
  MFe=55,845g/mol MO=15,999g/mol

Wyczyść i zacznij jeszcze raz